Praktijkproef RES Zeeland op Digitaal Stelsel Omgevingwet

323 keer bekeken

De regio Zeeland heeft enige tijd geleden als eerste een concept-RES (en recent al een RES 1.0) opgeleverd. In een praktijkproef zal het Nationaal Programma RES (NPRES) samen met de regio Zeeland deze concept-RES in digitale vorm publiceren op het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO).

Het DSO is straks (vanaf 2022) dé plek waar uiteindelijk voor iedereen (burgers, bedrijven, overheid) alle relevante en officiële informatie over de fysieke leefomgeving te vinden zal zijn.

Doel en resultaat

Een belangrijk resultaat van de praktijkproef is de publicatie van de concept-RES Zeeland op het DSO per 30 juni 2020. Het doel is allereerst om de concept-RES Zeeland breed kenbaar en toegankelijk voor de omgeving te maken.

Achterliggende doelstelling is om al doende met elkaar te ervaren en te leren wat erbij komt kijken om een RES ook op deze manier digitaal te publiceren. Dat betreft onder andere proces, inhoudsstructuur, juridische en digitale vertaling, gebruik van standaarden voor publicatie, doorlopen toetsingsprocedure en technische realisatie. De leerervaringen zullen worden omgezet in een handleiding die NPRES na de zomer aan alle regio’s ter beschikking zal stellen. Daar kunnen andere regio’s in een later stadium hun voordeel mee doen in het traject richting de RES 1.0.

In het Klimaatakkoord is vastgelegd dat alle RES’en uiteindelijk dienen te worden verankerd in het reguliere omgevingsbeleid van alle betrokken overheden. Ook om deze reden is het belangrijk om de wereld van de energietransitie en de RES’en al te koppelen aan de wereld van de Omgevingswet, waaronder het DSO en de bijbehorende planfiguren en instrumenten van de Omgevingswet.

Werkwijze 

Om de praktijkproef tot een goed einde te brengen worden een aantal stappen doorlopen:

  • Ten eerste wordt de meest passende standaard voor publicatie gekozen. Voor de RES Zeeland is dat de standaard voor publicatie van een omgevingsvisie. Deze is inhoudelijk, juridisch en digitaal het meest geschikt voor het digitaal publiceren van een (concept-)RES.
  • Vervolgens bepalen alle betrokkenen hoe de inhoudelijke tekstinformatie van de RES Zeeland juridisch en digitaal kan worden verbonden met het werkingsgebied van de RES. Het werkingsgebied kan de hele regio zijn, een gemeente maar ook een zoekgebied dat in de RES is aangewezen voor het opwekken van windenergie.

Hierna volgt de technische uitvoering om uiteindelijk de RES-Zeeland via het DSO voor iedereen zichtbaar en eenvoudig doorzoekbaar te kunnen maken.

Projectorganisatie

De praktijkproef wordt uitgevoerd door een “gelegenheidscoalitie” bestaande uit professionals vanuit de regio Zeeland zelf, het landelijke DSO-programma Omgevingswet, de stichting Geonovum, de VNG en Nationaal Programma RES. Projectleider is Vincent Aalbers, werkzaam bij de VNG.

Meer weten?

Neem dan contact op met Vincent Aalbers (VNG), tel.nr: 06-53885636, email: vincent.aalbers@vng.nl. Of met Theo Overduin (NPRES), tel.nr: 06-82711812, email: t.overduin@npres.nl.

Images

Register

Twitter

Cookie settings