Regionale Energie Strategie

Analysekaarten NP RES

Basisgegevens als hulpmiddel
Met de analysekaarten RES presenteren wij voor alle RES-regio’s eenduidige set basisgegevens over energiegebruik, -productie en -infrastructuur. De gegevens zijn gebaseerd op diverse, algemeen beschikbare en veelgebruikte landelijke databronnen. Deze set is samengesteld als hulpmiddel bij het maken van een Regionale Energie Strategie (RES). De gegevens zijn downloadbaar. Ze kunnen door elke regio naar eigen goeddunken verder worden benut, aangevuld en gecombineerd met eigen regionale en lokale aanvullende data of gebruikt worden voor toepassing in eigen reken- of GIS-omgevingen en bijvoorbeeld in ontwerpateliers tijdens het proces om tot een RES te komen.

Kwaliteit en actualiteit
De kwaliteit van de berekeningen en de actualiteit van de gegevens is afhankelijk van de brondata die zijn toegepast. Hierin zijn we afhankelijk van de volledigheid van de brondata en het jaar van uitgave. We hebben zoveel mogelijk gebruik gemaakt van open data (zoals CBS, klimaatmonitor, RVO, PBL). Bij elke kaartlaag in de viewer kunt u via de knop “meer informatie” achterhalen waar de gegevens vandaan komen, welke definities gehanteerd zijn, enz.

Aansprakelijkheid
Zowel EZK, BZK, VNG, IPO, Unie van Waterschappen (als Generation.Energy, CE Delft, Geodan) aanvaarden geen aansprakelijkheid voor enige schade die direct of indirect ontstaat als gevolg van (de onmogelijkheid van) het gebruik van de kaart en informatie. Aan de informatie op deze kaart kunnen dan ook geen rechten worden ontleend. Voor meer uitgebreide informatie over aansprakelijkheid kunt u onze disclaimer raadplegen.

Actualiseren
De informatie in deze kaart wordt regelmatig geactualiseerd. Op deze website verschijnt hierover steeds tijdig bericht. De meest actuele versie is momenteel versie 2.0 (oktober 2019).

Inmiddels bereiden wij een nieuwe update (versie 3.0) van de analysekaarten voor. Wij hopen en verwachten dat we die eind dit jaar danwel begin volgend jaar kunnen aanbieden, zodat de RES-regio's deze kunnen benutten op weg naar de RES 1.0. Meer weten over deze update? Neem dan contact op met: Theo Overduin, email: t.overduin@npres.nl, tel. 06-82711812.

Voorlopig blijft ook de eerdere versie die wij in april 2019 hebben gelanceerd nog toegankelijk en raadpleegbaar. 

Ziet u onjuistheden in de kaart of de cijfers? Of heeft u een suggestie ter verbetering van de gebruiksmogelijkheden van de kaart? Uw melding daarvan aan de redactie stellen wij zeer op prijs.

 

Cookie-instellingen