Kansen en Knelpunten

Regio’s hebben in de concept-RES’en aangegeven tegen welke knelpunten ze aanlopen ten aanzien van de ambities. Ook andere partijen zoals de Netbeheerders, NVDE, NMF, PBL benoemden knelpunten die het bereiken van het doel van de RES’en in de weg staan. Er zijn verschillende inzichten en soms tegenstrijdige belangen die maken dat er een knelpunt is. Daarom kunnen we alleen gezamenlijk werken aan knelpunten.

De geconstateerde knelpunten zijn onderverdeeld in zes onderwerpen. Op vier daarvan zijn werkgroepen ingericht. De andere onderwerpen worden al elders opgepakt. De werkgroepen bestaan uit deskundigen vanuit enkele regio’s, departementen, koepels, maatschappelijke organisaties en bedrijven. De werkgroepen werken aan de oplossingsrichtingen voor de korte en middellange termijn. Binnen en buiten bestaande kaders.

 • Adviezen onafhankelijke werkgroepen

  Bericht Adviezen onafhankelijke werkgroepen bekijken
  2409 keer bekeken

  RES regio’s hebben in de concept-RES’en aangegeven tegen welke knelpunten ze aanlopen bij het ontwikkelen en uitvoeren van een RES. Ook andere partijen zoals de Netbeheerders en maatschappelijke organisaties benoemden knelpunten die het bereiken van het doel van de RES’en in de weg staan.

 • SDE en maatschappelijke kosten

  Bericht SDE en maatschappelijke kosten bekijken
  26 keer bekeken

  De werkgroep SDE en Maatschappelijke kosten onderzoekt hoe de SDE systematiek en RES-aanpak beter op elkaar kunnen aansluiten en de maatschappelijke kosten beperkt blijven. Er is aandacht voor oplossingen voor de korte (2021-2025) en de lange termijn (2025 e.v.).

 • Zon op daken

  Bericht Zon op daken bekijken
  51 keer bekeken

  In deze werkgroep gaat het om betere mogelijkheden voor zonnepanelen op daken en andere (grote) kunstmatige oppervlakten. Dit komt tegemoet aan de principes van de zonneladder en ondersteunt het draagvlak voor duurzame opwek.

 • Energie in natuur en landschap

  Bericht Energie in natuur en landschap bekijken
  30 keer bekeken

  In de concept-RES’en zijn knelpunten aangegeven. 4 werkgroepen werken aan oplossingen. Deze werkgroep is er om kennis en inzichten te ontsluiten, randvoorwaarden vast te stellen en oplossingsrichtingen te ontwikkelen voor de RES’en hoe natuur, landschap en energieopwekking gecombineerd kan worden.

 • Netimpact

  Bericht Netimpact bekijken
  20 keer bekeken

  De werkgroep ontwikkelt voorstellen voor een integrale afweging waarin ook systeemefficiëntie – met specifieke aandacht voor netimpact – wordt meegenomen. Er is aandacht voor het regionale en landelijke energiesysteem en voor de korte (RES 1.0) en de lange termijn.

Cookie-instellingen