Kansen en Knelpunten

Regio’s hebben in de concept-RES’en aangegeven tegen welke knelpunten ze aanlopen ten aanzien van de ambities. Ook andere partijen zoals de Netbeheerders, NVDE, NMF, PBL benoemden knelpunten die het bereiken van het doel van de RES’en in de weg staan. Er zijn verschillende inzichten en soms tegenstrijdige belangen die maken dat er een knelpunt is. Daarom kunnen we alleen gezamenlijk werken aan knelpunten.

De geconstateerde knelpunten zijn onderverdeeld in zes onderwerpen. Op vier daarvan zijn werkgroepen ingericht. De andere onderwerpen worden al elders opgepakt. De werkgroepen bestaan uit deskundigen vanuit enkele regio’s, departementen, koepels, maatschappelijke organisaties en bedrijven. De werkgroepen werken aan de oplossingsrichtingen voor de korte en middellange termijn. Binnen en buiten bestaande kaders.

 • Energie op Rijksvastgoed

  15 keer bekeken

  Ministeries en Rijksvastgoedhoudende diensten werken samen en in overleg met de regio’s aan de mogelijkheden voor de opwek van energie op Rijksvastgoed. Dit gebeurt in het programma Opwek van Energie op Rijksvastgoed (OER).

 • SDE en maatschappelijke kosten

  20 keer bekeken

  De werkgroep SDE en Maatschappelijke kosten onderzoekt hoe de SDE systematiek en RES-aanpak beter op elkaar kunnen aansluiten en de maatschappelijke kosten beperkt blijven. Er is aandacht voor oplossingen voor de korte (2021-2025) en de lange termijn (2025 e.v.).

 • Zon op daken

  32 keer bekeken

  In deze werkgroep gaat het om betere mogelijkheden voor zonnepanelen op daken en andere (grote) kunstmatige oppervlakten. Dit komt tegemoet aan de principes van de zonneladder en ondersteunt het draagvlak voor duurzame opwek.

 • Energie in natuur en landschap

  19 keer bekeken

  Het doel van de werkgroep is om kennis en inzichten te ontsluiten, randvoorwaarden vast te stellen en oplossingsrichtingen te ontwikkelen voor de RES’en over hoe natuur, landschap en energieopwekking gecombineerd kunnen worden.

 • Wind op land

  23 keer bekeken

  Het Rijk, koepelorganisaties, marktpartijen, en maatschappelijke organisaties werken in het Kernteam Wind op Land al enkele jaren samen om generieke knelpunten bij de realisatie van windprojecten aan te pakken.

 • Netimpact

  16 keer bekeken

  De werkgroep ontwikkelt voorstellen voor een integrale afweging waarin ook systeemefficiëntie – met specifieke aandacht voor netimpact – wordt meegenomen. Er is aandacht voor het regionale en landelijke energiesysteem en voor de korte (RES 1.0) en de lange termijn.

Cookie-instellingen