Componenten

De invulformulieren waarin de gegevens ingevuld dienen te worden, zijn steeds opgebouwd uit de componenten technologie, eenheid, jaren en niveau. Hieronder een verdere uitleg hoe deze te duiden:

Technologie

In de toekomst gaan meerdere technologieën impact hebben op het energiesysteem. Om een zo compleet mogelijke beeld te krijgen van de consequenties voor de energie-infrastructuur, vragen de netbeheerders gegevens aan te leveren voor de belangrijkste technologieën. Het gaat dan bijvoorbeeld om wind op land, zonneweides, elektrisch vervoer, warmtepompen, warmtenetten, groen gas, etc. Van deze belangrijkste technologieën willen zij weten wat de regionale status/plannen/doelstellingen/ambities. Een volledig overzicht van de gevraagde technologieën is weergegeven in tabel 1.

Eenheid

Per technologie is het van belang dat de eenheden waarin gegevens verschaft worden aansluiten bij de modellen die de netbeheerder gebruikt om de impact door te rekenen. In de meeste gevallen is de gevraagde eenheid opgesteld vermogen (in MW). Voor bepaalde technologieën wordt er ook naar aantallen of opgewekte energie in GJ gevraagd. In tabel 1 staat per technologie aangegeven welke eenheid gebruikt moet worden bij het invullen van de invulformulieren.

Jaren

Om de toekomstige consequenties van de RES te bepalen moet er minimaal gegevens voor de jaren 2019 en 2030 aangeleverd worden. Idealiter zien de netbeheerders ook terug wat de verwachtingen om het jaar zijn en worden er gegevens aangeleverd voor een doorkijk naar 2050 (per vijf jaar). Dit kan namelijk tot betere inzichten leiden in het tijdspad van de consequenties en oplossingen voor de energie-infrastructuur. Voor elke technologie dienen gegevens voor dezelfde jaren aangeleverd te worden, deze component is daarom ook niet in tabel 1 weergegeven. Het is bijvoorbeeld niet mogelijk om berekeningen te maken voor warmtepompen in 2040 als de input voor elektrisch vervoer in dat jaar ontbreekt.

Niveau

Om de consequenties voor de energie-infrastructuur te kunnen bepalen, is het van belang om te weten waar binnen de gemeente/regio/buurt de ontwikkelingen plaats gaan vinden. Eén overkoepelende doelstelling op het niveau van de regio of gemeente is vaak niet toereikend om een juiste netimpact analyse uit te voeren. Voor een aantal technologieën wordt dienen de gegevens op een gedetailleerder niveau aangeleverd te worden, zoals op de niveaus: Onderstation (OS)[voetnoot], gemeente, Postcode 4 (PC4), CBS buurt, Postcode 6 (PC6). In tabel 1 staat per technologie aangegeven welk niveau nodig is. De netbeheerders zijn zich ervan bewust dat dit geen gemakkelijke opgave is. Het is echter van groot belang om de locatie van technieken aan de energie-infrastructuur te kunnen koppelen. De elektriciteitskabels en gasbuizen van de netbeheerders gaan immers tot ieders meterkast. Indien u tegen drempels of onmogelijkheden aanloopt om dit detailniveau aan te leveren, bespreek dit dan met uw netbeheerders zodat er gezamenlijk naar een oplossing kan worden gezocht.

Op basis van de door u aangeleverde gegevens berekent de netbeheerder de consequenties voor de energie-infrastructuur. Het is mogelijk om verschillende scenario’s door te laten rekenen. Met de scenario’s is het mogelijk om verschillende locaties of verschillen tussen technieken aan te geven. Door verschillende scenario’s aan te leveren kan de netbeheerder inzicht geven in de effecten van de verschillen op de elektriciteits- en gasinfrastructuur. Hiertoe is mogelijkheid in de invulformulieren.

Voetnoot

Voor duiding van de opgave naar onderstationsniveau kan gebruik gemaakt worden van kaartlagen met indicatieve aansluitgebieden die door de netbeheerders beschikbaar gesteld zijn in versie 2.0 van de Analysekaarten.

 

 

 

 

 

 

Cookie settings