Instructies bij aanleveren input aan de netbeheerders

Om tot een goede inschatting te komen van de consequenties voor de energie-infrastructuur heeft de netbeheerder een aantal gegevens in ieder geval nodig. In zijn algemeenheid komt dit neer op gegevens in de vorm van een invulling van een technologie (zon, wind, warmtepompen, etc.), met daarbij een eenheid (aantallen, kilowatt, etc.) voor een aantal jaren (2025, 2030, 2040, 2050, etc.) op een bepaald lokaal niveau (onderstation, gemeente, buurt, postcode vier of zes). De gegevens dienen ingevuld te worden in gestandaardiseerde invulformulieren en betreffen altijd het totaal van een bepaalde technologie in dat jaar (b.v. totaal opgesteld vermogen wind op land). Deze (lege) invulformulieren zijn regio-specifiek en per regio is een set samengesteld die beschikbaar is via het NPRES. In deze formulieren is de huidige situatie (het basisjaar) ingevuld.

Om een goede inschatting te maken van de consequenties voor de energie-infrastructuur dienen gegevens aangeleverd te worden voor alle onderdelen van het energiesysteem. Er wordt dus ook gevraagd naar verwachting rondom elektrisch vervoer, de industrie, etc. De samenhang van deze onderdelen is namelijk bepalend voor de totale impact op de energie-infrastructuur. Indien bepaalde gegevens op het gevraagde detailniveau niet kunnen worden opgeleverd kan uitgegaan worden van een back-up gegevensset die in opdracht van het NPRES wordt opgesteld en opgeleverd wordt in december 2019.

Cookie settings