Analysekaarten NP RES

Basisgegevens als hulpmiddel
In deze kaart wordt een set basisgegevens gepresenteerd met betrekking tot energiegebruik, -productie en -infrastructuur. De gegevens zijn gebaseerd op diverse, algemeen beschikbare en veelgebruikte landelijke databronnen. Deze set is samengesteld als hulpmiddel bij het maken van een Regionale Energie Strategie (RES). De gegevensset is uniform per gemeente en RES-regio. RES-regio’s kunnen de gegevens gebruiken voor hun eigen RES-traject. De gegevens zijn downloadbaar. Ze kunnen door elke regio naar eigen goeddunken verder worden benut, aangevuld en gecombineerd met regionale en lokale aanvullende data of gebruikt worden voor toepassing in eigen reken- of GIS-omgevingen.

Kwaliteit
De kwaliteit van de berekeningen is afhankelijk van de brondata die zijn toegepast. Met grote nauwkeurigheid hebben we getracht een weergave hiervan te geven. Hierin zijn we afhankelijk van de volledigheid van de brondata en het jaar van uitgave. We hebben hierbij zoveel mogelijk gebruik gemaakt van open data (zoals CBS, klimaatmonitor, RVO, PBL).

Aansprakelijkheid
Zowel EZK, BZK, VNG, IPO, Unie van Waterschappen (als Generation.Energy, CE Delft, Geodan) aanvaarden geen aansprakelijkheid voor enige schade die direct of indirect ontstaat als gevolg van (de onmogelijkheid van) het gebruik van de kaart en informatie. Aan de informatie op deze kaart kunnen dan ook geen rechten worden ontleend.

Actualiseren
De informatie in deze kaart wordt regelmatig geactualiseerd. Op deze website verschijnt hierover steeds tijdig bericht. Vooralsnog gaan wij – op basis van de huidige kennis en inzichten - uit van een eerste grote update eind Q2-2019 (versie 2.0) en een tweede aan het eind van dit jaar (versie 3.0).

Ziet u onjuistheden in de kaart of de cijfers? Of heeft u een suggestie ter verbetering van de gebruiksmogelijkheden van de kaart? Uw melding daarvan aan de redactie stellen wij zeer op prijs.