Vervolgstappen in het gezamenlijk oplossen van knelpunten

08-04-2021 4283 keer bekeken

Op 1 april hebben de opdrachtgevers van NP RES besluiten genomen over de vervolgstappen op grond van de adviezen van verschillende onafhankelijke werkgroepen. Rijk en koepels zijn positief over het werk dat door de werkgroepen is verzet en hebben besluiten genomen over de vervolgstappen.

Er zijn vier onafhankelijke adviesrapporten opgeleverd en er is een toelichting geschreven op de samenhang tussen adviezen. Rijk en koepels zijn positief over het werk dat door de werkgroepen is verzet. En hebben besluiten genomen over de vervolgstappen. Voor alle betrokkenen, rijk, koepels, netbeheerders, NP RES en regio’s is werk aan de winkel.

Opwekken van energie via zon op daken

Rijk en koepels vinden opwekken van energie via zon op daken belangrijk. Hier is het meeste draagvlak voor en het OGB gaat daarom mee met de aanbevelingen. Zo wordt er gekeken of overheden samen afspraken kunnen maken om de eigen geschikte daken te benutten voor duurzame opwek. Ook wordt onderzocht hoe technische ontwikkelingen en systeem innovaties het proces van zon op daken kunnen versnellen. Het OGB geeft richting het nieuwe kabinet mee een duidelijk standpunt in te nemen voor de voorkeursvolgorde zon.

Meer zon op dak betekent dat er op andere plekken nabij natuur minder duurzame energie hoeft te worden opgewekt. Toch spelen hier vragen die de regio overstijgen. Rijk, provincies, gemeenten en waterschappen gaan  daarom samen kijken hoe energie in natuur en landschap beter kan worden afgestemd. Richting het nieuwe kabinet wordt ook geadviseerd om te kijken naar het bundelen van geldstromen voor meer samenhangende en volledige gebiedsprocessen. 

Energietransitie haalbaar en betaalbaar houden

Om de schaarste op het elektriciteitsnet zo veel mogelijk te ontzien gaan rijk en koepels mee in het advies om de sturing op de programmering (prioritering en fasering) in de regio te versterken. Dit betekent dat duurzame opweklocaties beter en gezamenlijk (overheden, netbeheerders en markt) afgestemd gaan worden op de netcapaciteit. Een sterkere sturing op de programmering moet zorgen voor een betere samenwerking en een duidelijke rolverdeling tussen partijen.

Werken aan draagvlak en inpassen van duurzame energie opwerk brengt  kosten met zich mee. Een goede ruimtelijke inpassing en draagvlak levert  maatschappelijke meerwaarde op. De werkgroep SDE en maatschappelijke kosten werkt momenteel aan een set van algemene maatschappelijke minimumeisen om aan deze behoefte tegemoet te komen.

Aan het nieuwe kabinet wordt meegegeven om de verbonden kosten aan de maatschappelijke minimumeisen mee te nemen in de berekeningen voor toekomstige subsidies. En dat er mogelijk een kwaliteitsbudget nodig is waarin bepaalde maatschappelijke wensen van een regio kunnen worden meegenomen. 

Hoe het nu verder gaat

NP RES, Rijk, koepels, netbeheerders hebben zich allemaal gecommitteerd aan de besluiten. Wil je weten wie waarmee aan de slag gaat, kijk dan naar de besluiten over de adviezen. De voortgang is periodiek onderwerp van gesprek tussen rijk, koepels, netbeheerders en NP RES. Via de website kunt u op de hoogte blijven.

 

Bekijk ook

Cookie-instellingen