Expertpool

De expertpool van NP RES bestaat uit ruim 300 experts die regio's kunnen helpen met expertise die ze zelf niet in huis hebben. De experts zijn zelfstandigen, bedrijven, kennisinstellingen en deskundigen vanuit mede-overheden of de koepelorganisaties.
De Expertpool zorgt voor kostenloze beantwoording van de vraag door experts, zo nodig door hiervoor een opdracht te geven. We kijken samen binnen NP RES hoe de opgedane kennis en ervaringen meerwaarde kunnen hebben voor andere regio’s. Via NP RES worden de kennis en ervaringen dan verder verspreid.

Hoe werkt het?

Het inschakelen van de expertpool bestaat uit 5 voorwaarden en 5 stappen:

 

 
{"tabBasic":{"type":"users","urlProtocol":"http://","useUpdatesFilter":false,"documentsDisplayType":"folders","twitterType":"username","listIcon":"icon-user","topn":"5","orderBy":"contentPage_dateVisible DESC","showAvatar":true,"showUserName":true,"filterRetweets":false,"targetBlank":true,"personaliseItems":false,"followingOnly":false,"autoHide":false,"showOnlyFollowedUsers":false,"showOnlyFollowingUsers":false,"autoRefresh":false},"pageFilter":{"usePageFilter":true,"pages":"251558"},"layout":{"template":"carousel","showDescription":true,"showDescriptionInList":false,"showEventDescription":false,"showEventImage":false,"showAuthor":true,"showUpdater":false,"showMore":true,"showUserOccupation":true,"showUserExpertise":false,"showUserOrganization":false,"showUserMemo":false,"showDate":true,"showImages":false,"carouselCount":"1","carouselShowImages":true,"carouselSlideshow":false,"carouselAutoPlay":false,"carouselDelay":"4000"},"options":{"showAge":false,"showPastItems":true,"showItemsPer":"month"}}

 

 
 • Voorwaarde 1
  De Expertpool NPRES is bedoeld ter ondersteuning van de RES-regio’s. Inzet van de expertpool moet dan ook ten goede komen aan het regionale RES-proces. Bij de bespreking van de vraag moet blijken wat de beantwoording aan nieuwe inzichten oplevert voor de RES en hoe deze bijdragen aan het oplossen van vergelijkbare problemen in andere regio’s.
 • Voorwaarde 2
  Als vragensteller ben je van een gemeente, provincie, waterschap of RES-organisatie. Of je handelt namens hen.
 • Voorwaarde 3
  Je hebt voordat je je vraag indient met de RES regio-coördinator afgestemd dat je een vraag gaat indienen.
 • Voorwaarde 4
  Wanneer voor het beantwoorden van de vraag inhuur nodig is, kan het alleen gaan om expertise die je als organisatie zelf niet in huis hebt. De expertpool is niet bedoeld voor het oplossen van capaciteitsproblemen.
 • Voorwaarde 5
  De opdrachtverlening door de Expertpool is kostenloos voor de RES. Opgedane kennis en inzichten worden gedeeld binnen het NP RES. Deze bepaalt hoe dit verder gedeeld wordt met de andere RES’en.
   
 • Stap 1
  Na eventuele afstemming met de expertpool (Siem Miedema res@rvo.nl) dien je je vraag in via het formulier.
 • Stap 2
  De expertpool neemt de vraag in behandeling en neemt zo nodig contact op om de vraag door te spreken.
 • Stap 3
  De expertpool organiseert de beantwoording van de vraag door deze aan experts voor te leggen en de reactie door te geven. Wanneer uit de onderlinge afstemming blijkt dat er een opdracht nodig is bespreken we dit binnen NP RES. Daarna bepalen de RES-regio en expertpool samen welke partij het meest geschikt is om de vraag te beantwoorden.
 • Stap 4
  De expertpool geeft het antwoord door aan de vragensteller. In gevallen doet een deskundige dat zelf.
  In het geval van een opdracht verzorgt de Expertpool de inkoop via RVO. De inkoop is dus ook voor rekening van de expertpool.  
 • Stap 5 
  Nadat de opdrachtnemer de opdrachtbrief heeft ontvangen kan deze voor je RES aan de slag. De expertpool ontvangt na afloop de rapportage én een korte evaluatie door de RES.
  Let op: de Expertpool kan geen rekeningen achteraf betalen. Het is dus belangrijk niet zelf verplichtingen aan te gaan of een partij alvast te laten beginnen.
 • Formulier

  Na het lezen van bovenstaande voorwaarden en stappen kun je met behulp van dit formulier kun je de expertpool inschakelen.

 • Producten Expertpool

  Welke hulp kun je als vragensteller verwachten?

 • Wie gingen je voor?

  Ontdek welke andere RES Regio's via de expertpool aan de slag gingen met hun vraagstukken.

  Cookie-instellingen